Privatlivspolitik


Tak, for dit besøg på vangsfeldtfilm.dk og interessen for sitets privatlivspolitik
Jeg arbejder hårdt på at beskytte og respektere dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at samarbejde med mig.
Det er vigtigt for mig at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at samarbejde med mig.
I denne privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af og optræden i de film du får produceret hos Vangsfeldt Film.

Hvilke ydelser leverer vi?
Vangsfeldt Film producerer videoer til virksomheder, privatpersoner, organisationer mm.
I den forbindelse bliver der indsamlet data om de medvirkende. Netop det vil blive uddybet i de kommende afsnit.

Hvad er persondata?
Persondata kan være mange ting.
Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Persondata bliver samlet på flere måder
Persondata om dig bliver indsamlet på følgende måder:

 • Når du kontakter Vangsfeldt Film på e-mail eller telefonisk
 • Når du medvirker/optræder i en produktion
 • Når du selv giver persondataene
 • Når du bruger hjemmesiden og sociale medier

Dine persondata bliver brugt på flere måder
Her kan du læse følgende:

 • At jeg indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål 
 • At jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 
 • At jeg løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata 
 • At jeg videregiver dine persondata i visse tilfælde

Jeg indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål 
Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

 1. I første kategori er der visse persondata, jeg er nødt til at kende om dig for at kunne betale honorar og andre vederlag. Det er for eksempel dit navn og titel, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
  Dette udgør således mit lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan jeg ikke behandle disse persondata, kan jeg ikke betale honorar og vederlag.
  Det kan også være, at jeg har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at jeg skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.
  Ønsker jeg at bruge dine persondata på en anden måde end det, jeg indsamlede dem til, oplyser jeg dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør jeg, før jeg går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.
 2. I anden kategori er der visse persondata, jeg er nødt til at kende om dig for at kunne producere og levere film til dig. Det er for eksempel dit navn og titel, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
  Dette udgør således mit nødvendige ’behandlingsgrundlag’. Kan jeg ikke behandle disse persondata, kan jeg ikke producere og levere film til dig.
 3. I tredje kategori er der tale om persondata, der kræver at du afgiver et samtykke, for at jeg må indsamle og bruge disse persondata til produktion og levering af film. Det er eksempelvis filmoptagelser og billeder hvor du optræder i fokus og dermed ikke i situationsbilleder (jf. Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet).
  Mit behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.
  Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet mig det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte mig på kontaktoplysningerne nederst i min privatlivspolitik.
  Ønsker jeg at bruge dine persondata på en anden måde end det, jeg indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder jeg altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør jeg, før jeg går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.
 4. I fjerde kategori er der tale om visse persondata, som bliver indsamlet via din færden på vores hjemmeside og sociale medier. Din færden bliver registreret af Google Analytics o.l., men jeg har konfigureret opsætningen, så oplysningerne er anonyme. Du er således helt anonym, hvis du blot læser på hjemmesiden men ikke foretager andet.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 
Der bliver lavet en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår jeg ikke længere har brug for dine persondata. Når jeg ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som jeg indsamlede dem til, sletter jeg dem.

Jeg lægger bl.a. vægt på

 • Hvor længe siden det er, jeg havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner, medvirkende eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om jeg ved, at du kontakter mig med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye film, da jeg gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet mig (tidsdefineret) samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag

Nogle persondata skal jeg opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så jeg kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.
I kraft af mit ansvar for over dig eller andre, opbevarer jeg som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata og mailkorrespondancer med dig.
Det gør jeg for at kunne varetage mine økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at jeg har handlet ansvarspådragende. I så fald skal jeg kunne dokumentere, hvilke persondata jeg har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad jeg har gjort i forhold til kunden, så jeg kan varetage mine interesser. Jeg ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

Jeg kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata 
Jeg kontrollerer løbende, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.
Det gør jeg ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, jeg kontrollerer oplysningernes rigtighed.
Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Jeg videregiver dine persondata i disse tilfælde
Jeg sælger ikke, jeg offentliggør ikke og jeg viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt for at jeg kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at jeg overholder lovgivningen, eller
 • du har givet mig samtykke til det, eller

Hvis det er nødvendigt. Jeg samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at producere og levere mine film, bl.a. samarbejdspartnere og underleverandører.
Til dem viderebringer jeg de nødvendige persondata, således at jeg samlet set kan levere filmen.
Det kan f.eks. være filmoptagelser der skal grafik på, hvor en grafiker er nødt til at få udleveret optagelserne.

Hvis du har givet samtykke. Jeg videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for min virksomhed og koncern, hvis jeg har dit samtykke.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte mig selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at jeg kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal jeg gøre det. Andre gange kan jeg gøre det.
I det omfang, lovgivningen tillader det, kan jeg videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve mine rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører mine samarbejdspartnere og tredjeparter.
Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Min anvendelse af databehandlere, både i og udenfor EU. Jeg indhenter dit samtykke, før jeg videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som mine databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.
Hvis jeg videregiver dine persondata til tredjelande, har jeg sikret mig, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, jeg har opstillet for mig selv i denne politik og de krav, jeg er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder
I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med min behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder jeg dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet
Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.
Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som jeg er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, jeg har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.
Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, jeg opbevarer dine persondata, om jeg foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem jeg videregiver persondataene til og hvor jeg har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.
Jeg gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til mine erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som jeg er i besiddelse af, i det omfang det er muligt. Hvis ikke jeg længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter jeg dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at jeg behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at jeg anvender persondataene med henblik på markedsføring. Jeg vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet mig.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om jeg videresender persondata til et land uden for EU.
Jeg kan oplyse, at jeg videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA.
Alle mine databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.
Jeg kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at jeg træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at jeg laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.
Jeg kan oplyse, at jeg ikke laver profilering i min virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage
Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og jeg gennemgår regelmæssigt mine procedurer og håndteringen af persondata.
Hvis du mod forventning mener, at jeg ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder jeg dig kontakte mig, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.
Du kan skrive til mig på martin@vangsfeldtfilm.dk
Jeg vil da ekspedere din henvendelse, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.
Hvis du fortsat mener, at jeg ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Børn
Hvis jeg laver filmoptagelser hvor børn medvirker, vil det altid kræve et samtykke fra en forælder eller værge. Herefter gælder de almene regler for databehandling med samtykke.
Jeg er realistisk omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at jeg ikke modtager persondata om børn.
Jeg har forsøgt at indrette mine systemer bedst muligt, så jeg ikke kan modtage persondata fra børn og jeg sletter straks persondataene, hvis jeg bliver opmærksom på, at jeg utilsigtet har modtaget persondata om børn.
Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til mig bevidst eller ubevidst uden dit samtykke, beder jeg dig kontakte mig hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer jeg dine persondata?
Jeg er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi mine egne interne, etiske regler kræver, at jeg passer godt på dine persondata.
Jeg benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, jeg opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Jeg har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Jeg har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Jeg orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.
Inkluderet i mine regler om informationssikkerhed er også, at jeg løbende kontrollerer, at procedurer følges og reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har jeg blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på mine vegne, så jeg sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og mine egne regler og etiske standarder

Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.
Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til min virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.
Selvom jeg har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
Jeg fraskriver mig derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til mit brug og behandling af dine persondata i det omfang, jeg kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Jeg kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af min virksomhed, mine produkter og ydelser, min hjemmeside  og anden software i det omfang, jeg kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Jeg anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.
Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.  
Jeg anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.  

Underretning
Som nævnt har jeg foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle mine IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil jeg give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere
På min hjemmeside og sociale medier kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører mit firma.
Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på disse hjemmesider og min persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger
Vangsfeldt Film er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Vangsfeldt Film
Adresse: Sirgræsvej 110, 1 th – 2770 Kastrup
CVR: 41181265
Telefonnr.: 26139492
Mail: martin@vangsfeldtfilm.dk
Website: www.vangsfeldtfilm.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik
Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det.